Придобиване / Собственост
Метод на придобиване Покупка
Свързано лице -
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Дата на придобиване
Местоположение на придобиване -
Бележки -