Όνομα
Όνομα Μνημείου Μηναίον Δεκεμβρίου
Πηγή / Προέλευση