Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της χρήσης του μνημείου.