Πληροφορίες
Регистраторът описва начина на ползване на паметника. Документацията, свързана с ползването се променя и през периода на плозване може да се създаде ахив за историята на ползване на паметниците.