Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία που προσδιορίζει τη χρήση του μνημείου. Η καταγραφή των αλλαγών χρήσης κατά διάφορα χρονικά διαστήματα δύναται να οδηγήσει στη δημιουργία ιστορικού χρήσεων του μνημείου