Πληροφορίες
Εισάγεται η χώρα στην οποία ανήκει το ακίνητο μνημείο, π.χ. Βουλγαρία.