Πληροφορίες
Εισάγεται η κοινή ονομασία του τόπου του μνημείου (για την προέλευση ή τοποθεσία του μνημείου, Κινητού ή Ακίνητου αντίστοιχα), π.χ. Φέρες.