Πληροφορίες
Регистраторът въвежда информация, отнасяща се до произхода или местоположението на съответните подвижни или статични паметници.