Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της θέσης του μνημείου.