Πληροφορίες
Εισάγεται το είδος της θέσης του μνημείου, π.χ. μόνιμη, προσωρινή.