Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία που αφορά στις θέσεις (µόνιµες ή µη) των μνημείων, τα οποία είναι στη δικαιοδοσία του φορέα, µουσείου ή της συλλογής