Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον αρμόδιο φορέα / το εργαστήρι που σχετίζεται με τη συντήρηση στο μνημείο, π.χ. εργαστήριο συντήρησης κ.ά.