Πληροφορίες
Εισάγεται αναλυτική πληροφορία που τεκµηριώνει κάθε είδους συντήρηση που έγινε σε ένα µνηµείο