Πληροφορίες
Εισάγεται η ονομασία με την οποία είναι γνωστό το μνημείο. Η ονομασία του κάθε μνημείου είναι δυνατόν να είναι βέβαιη, όταν προέρχεται από αναφορά της σε επιγραφή/άλλη γραπτή πηγή ή να έχει αποδοθεί από τον συντάκτη του δελτίου για λόγους διαχειριστικής