Πληροφορίες
Регистраторът въвежда цифрова информация, свързана с всяка част от документацията на паметника, например фотографии, дизайн, видео и др.