Πληροφορίες
Εισάγεται απεικόνιση σε φωτογραφία ή σχέδιο ή άλλη πολυμεσική πληροφορία (π.χ. video) σχετικά με οποιοδήποτε τμήμα της τεκμηρίωσης του µνηµείου