Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον υπεύθυνο μέτρησης του μνημείου.