Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για µία πράξη µέτρησης που έγινε στο µνηµείο