Πληροφορίες
Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε τη µετακίνηση του αντικειµένου εντός ή εκτός του φορέα, μουσείου ή της συλλογής