Πληροφορίες
Εισάγεται η πηγή για την απόδοση της ονομασίας σε ένα μνημείο, π.χ. μια δημοσίευση