Πληροφορίες
Регистраторът описва спецификите на паметника в съответствие с неговата архитектура, куполовидна базилика, църква с напречен свод, църква с кръст и свод.