Πληροφορίες
Регистраторът описва спецификите на паметника в съответствие с неговото местоположение, например скалени манастири, граобници.