Πληροφορίες
Εισάγεται η ψηφιακή πηγή σχετικά με την κήρυξη του καθεστώτος προστασίας του μνημείου σε κείμενο ή άλλη πολυμεσική πληροφορία