Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για το καθεστώς προστασίας του μνημείου.