Πληροφορίες
Εισάγεται η ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε η συγκεκριμένη κατάσταση του μνημείου.