Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον υπεύθυνο (ή τους υπεύθυνους) της καταγραφής της συγκεκριμένης κατάστασης του μνημείου