Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον υπεύθυνο φορέα (ή τους φορείς) της καταγραφής της συγκεκριμένης κατάστασης του μνημείου