Πληροφορίες
Регистраторът въвежда информация за лицето или лицата, които са свързани с изграждането/създаването на паметника, например архитекти и др.