Πληροφορίες
Регистраторът описва застроените площи, заобикалящи неподвижен паметник, конструкциите, които се намират близо до него, например в югозападната страна на двора има тераси на Аркосолиум, намиращи се в съседните сгради.