Πληροφορίες
Регистраторът въвежда информация за историческия период, към който принадлежи паметника, например Пост-Византийски, Модернзъм и др.