Πληροφορίες
Регистраторът въвежда допълнителна информация, отнасяща се до документацията на изграждането/създаването на паметника.