Πληροφορίες
Περιγράφεται η πράξη της δημιουργίας-κατασκευής ενός αντικειμένου. Η διαδικασία αυτή δύναται να περατωθεί σε μία φάση ή να επεκταθεί σε περισσότερες