Πληροφορίες
Εισάγεται η επωνυμία του φορέα, π.χ. Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως