Πληροφορίες
Регистраторът вписва информация, отнасяща се за документацията на иституциите, свързани по някакъв начин с паметника.