Πληροφορίες
Εισάγονται πληροφορίες για επιγραφές και άλλα σημειώματα στο μνημείο