Πληροφορίες
Εισάγονται πληροφορίες για τα έντυπα, βιβλία, χειρόγραφα, παλαίτυπα των συλλογών