Πληροφορίες
Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε πράξεις δανεισµού του μνημείου εκτός του µουσείου