Πληροφορίες
Регистраторът въвежда всяка друга информация, отнасяща се за получаването на подвижен паметник, например от институция, музей или колекция.