Σάββατο Αυγ 24

  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

4Δικαιώματα
Τύπος δικαιωμάτων
Πρόσωπα Κατοχής Δικαιωμάτων Νατάσα Μιχαηλίδου
Φορείς Κατοχής Δικαιωμάτων ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Ημερομηνία δικαιωμάτων
2013 μ.Χ.
Παρατηρήσεις 61