Σάββατο Σεπ 19

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

-

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός -
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου -
  Πηγή / Προέλευση
 • Φορέας
  Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου -
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή -


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης